top of page

Omdat we u duidelijk willen informeren over hoe we zorg dragen voor uw gegevens, hebben we deze gedragscode opgesteld. In dit charter leest u gedetailleerd wat we doen om uw privacy te beschermen, hoe u op elk moment inspraak krijgt en welke controles worden uitgevoerd op de stipte naleving van dit charter.

Dit charter is van toepassing op de verzameling, het beheer en het gebruik van uw gegevens door de vzw Sint-Anna, zdb, internaat Kinderland en internaat Don Bosco 2.0.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, geslacht en geboortedatum, en uw contactgegevens, zoals uw postadres, e-mailadres, telefoonnummer en mobiel nummer. Ook gegevens die we verkrijgen via derden, uit contracten of bestellingen houden we bij.

Waarom verzamelen we deze gegevens?

In de eerste plaats worden uw gegevens gebruikt om de overeenkomst die u met ons sluit, op een correcte manier af te handelen. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor we ze ontvangen hebben, bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst, vorming, onderwijs, vrijwilligerswerk, jeugdwerk… We gebruiken ze niet om u andere informatie of nieuwsbrieven te sturen, tenzij u daar expliciet de toestemming voor gegeven hebt.

Communicatie:

Wanneer u een e-mail of ander bericht naar ons stuurt, is het mogelijk dat we dat bericht bewaren. We kunnen u om persoonlijke gegevens vragen indien ze voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Op die manier kunnen we uw vragen vlot beantwoorden en verzoeken correct afhandelen.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

De vzw Sint-Anna, zdb, internaat Kinderland en internaat Don Bosco 2.0 bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelstellingen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld werden, tenzij onderling anders overeengekomen. Uw gegevens worden beheerd door de vzw Sint-Anna, zdb, Sint-Anna 41, 8500 Kortrijk. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor de personen die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben. De vzw heeft verschillende veiligheidsmaatregelen genomen om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens verloren gaan, onrechtmatig gebruikt worden of door anderen gewijzigd worden.

Overdracht aan derde partijen:

De vzw Sint-Anna, zdb, internaat Kinderland en internaat Don Bosco beschouwt uw gegevens als vertrouwelijke informatie en verstrekt ze op geen enkel moment aan derden, tenzij dit nodig zou zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Websitebezoek:

De vzw Sint-Anna, zdb, internaat Kinderland en internaat Don Bosco 2.0 verzamelt geen gegevens via de websites van haar werken en brengt uw websitebezoeken ook niet in kaart. Tenzij u zelf gegevens meedeelt via het contactformulier. Deze gegevens worden dan ook volgens de voorgenoemde manieren verwerkt en eventueel opgeslagen.

Hoe kunt u uw gegevens inkijken, aanpassen of laten verwijderen?

We bewaren bepaalde gegevens over u. Daarom beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot deze gegevens. Zo hebt u kosteloos recht op inzage, correctie en schrapping van uw gegevens. Om dit recht uit te oefenen, moet u een duidelijk verzoek richten aan de vzw Sint-Anna, zdb, waarin helder staat wat u wenst te weten, corrigeren of wissen. Dit verzoek moet ondertekend en gedateerd zijn. De vzw Sint-Anna, zdb zal uiterlijk binnen 4 weken na datum van uw verzoek reageren.

De vzw Sint-Anna, zdb is als volgt bereikbaar:

Adres: Sint-Anna 41, 8500 Kortrijk

Ondernemingsnummer: BE 0413 204 162

Telefoon: 0479 24 73 29

e-mailadres: internaat.kinderland@telenet.be

Aanspreekpunt informatieveiligheid: Tom Bekaert

bottom of page